Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Malanowie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Malanów, ul. Turecka 16,
62-709 Malanów  

2.         Stanowisko urzędnicze kierownicze: Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej

3.        Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,

e)      co najmniej czteroletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej
o charakterze podobnym do zadań realizowanych na stanowisku; 

f)       nieposzlakowana opinia,

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-        ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy Prawo budowlane,

-        ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-        ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-        ustawy o finansach publicznych.

b)       umiejętność planowania, organizacji pracy, pracy w zespole i kierowania zespołem,

c)      umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d)     kreatywność i samodzielność w działaniu,

e)      odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,

f)       dyspozycyjność i odporność na stres.

5. Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1.    Kierowanie pracami Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w zakresie prac
i zadań wyznaczonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Malanowie, uchwałami Rady Gminy Malanów, zarządzeniami Wójta Gminy Malanów.

2.    Planowanie, organizowanie oraz nadzór nad realizowanymi przez pracowników Referatu zadaniami należącymi do ich obowiązków, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, przestrzeganiem dyscypliny pracy, tajemnicy ustawowo chronionej i służbowej oraz przepisów BHP i p.poż.

3.    Nadzór nad prowadzonymi w Referacie sprawami m.in. z zakresu:

a)        prowadzenia spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy;

b)        prowadzenia spraw związanych z opłatami planistycznymi i roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego;

c)        prowadzenia spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic
i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości;

d)       planowania, prowadzenia i nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę;

e)        poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, przygotowywania wniosków pozyskiwania tych środków, realizacji i rozliczania inwestycji realizowanych przez Gminę ze źródeł zewnętrznych;

f)         ustalania i naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego, opiniowania lokalizacji obiektów budowlanych w pasie drogowym, zjazdów i ich przebudowy oraz ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanej
z utrzymaniem drogi;

g)        prowadzenia spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, dzierżawą nieruchomości gminnych, w tym przygotowywanie umów na dzierżawę nieruchomości oraz ustalania i naliczania należnych opłat, ich ewidencjonowanie i egzekwowanie;

h)        ustalania i naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd
i użytkowanie nieruchomości, ich ewidencjonowania i egzekwowania;

i)          prowadzenia spraw z tytułu bezumownego korzystania z majątku Gminy;

j)          tworzenia zasobu gruntów i gospodarowanie nim, w tym: komunalizacja gruntów, zamiana i zbywanie gruntów, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd;

k)        zbywania i nabywania nieruchomości związanych z realizacją zadań Gminy;

l)          prowadzenia spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz prowadzenia ewidencji dróg gminnych;

m)      prowadzenia spraw związanych z gospodarką gruntami i administrowaniem drogami publicznymi, będącymi własnością Gminy;

n)        prowadzenia spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i drogowego;

o)        prowadzenia postępowania i przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie
z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;

p)        zapewnienia zgodności prowadzonych procedur zamówień publicznych
z regulacjami ustawowymi i przepisami obowiązującymi w Gminie;  

q)        pomocy i współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu w prowadzeniu zamówień publicznych w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

r)         realizacja zadań Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło
i paliwa gazowe,

s)          prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem i egzekwowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego.

4.        Nadzór nad przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych i postanowień
w sprawach należących do kompetencji Referatu.

5.        Współdziałanie z inspektorami nadzoru w zakresie nadzoru nad inwestycjami
i remontami oraz projektantami będącymi kontrahentami Gminy Malanów.

6.        Nadzór nad przygotowaniem materiałów przedprzetargowych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.        Udział w pracach komisji przetargowej i komunalizacyjnej.

8.        Dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników Referatu oraz występowanie do Wójta Gminy z wnioskami dotyczącymi wyróżnień, nagród, awansów oraz regulaminowych kar dla pracowników Referatu.

9.        Nadzorowaniem przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy z zakresu spraw prowadzonych przez Referat.

10.    Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania projektu budżetu.

11.    Przygotowywanie projektów materiałów, sprawozdań, analiz, ocen oraz informacji dla Rady Gminy oraz dla potrzeb Wójta Gminy.

12.    Nadzór nad prowadzonym przez podległych pracowników zaangażowaniem środków budżetowych.

 

6. Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo).

7. Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            list motywacyjny z koncepcją pracy na stanowisku Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej nie przekraczający 3 stron maszynopisu,

c)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)           oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

e)            kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

f)             kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g)            oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)              oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

k)            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

l)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:Wmiesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wjednostce,
wrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej” w terminie do dnia 19 września 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Interesanta) na  adres:

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 2

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 21 września 2018 roku  – otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – 25 września 2018 roku - przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna
z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanów.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej osoby spośród pięciu najlepszych kandydatów. W związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy można odbierać osobiście w terminie do 3 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji, gdyż po tym terminie, tj. po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych kandydatów,dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte.

Załączniki

Zarządzenie nr 246/Z/2018 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna (443.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna (430.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Gruszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewelina Gruszczyńska
Data wprowadzenia:2018-09-05 13:38:32
Opublikował:Ewelina Gruszczyńska
Data publikacji:2018-09-05 13:57:51
Ostatnia zmiana:2018-09-05 13:58:02
Ilość wyświetleń:514

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij